MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o.
ul. M.R.Štefánika 1

Úlohy spoločnosti

-Prevádzkovanie čistiarne odpadových vôd
-Zabezpečovať podmienky na ochranu životného prostredia pred vplyvom odpadov, ktoré vznikajú pri čistení a zneškodňovaní odpadovej vody
-Zabezpečovať podmienky na čistenie odpadových vôd a vypúšťanie vyčistených vôd podľa platnej legislatívy
-Prevádzkovanie verejných vodovodov