MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o.
ul. M.R.Štefánika 1

Realizácia: 2011-2012
Počet EO: 27 500
Investor: Mestská ČOV, spol. s. r. o.

Kvalita na prítoku

Q24 BSK5 CHSKCr NL NCELK PCELK
m3/d mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
6 394 258 516 275 66 17

Odtokové parametre

BSK5 CHSKCr NL N-NH4 NCELK PCELK
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
20 75 15 10 15 2

.

Rekonštrukcia mestskej ČOV Hlohovec je realizovaná v období 2011-2012. Cieľom rekonštrukcie je hlavne intezifi kovať biologický stupeň tak, aby zabezpečoval aj odstraňovanie nutrientov v súlade s európskou legislatívou. Práve z tohto dôvodu bolo potrebné uskutočniť v technológii tejto mestskej čistiarne zmeny, ktoré viedli k dosiahnutiu požadovanej kvality vyčistenej vody a čistiarenských kalov.

Rekonštruovaná ČOV Hlohovec pracuje ako mechanicko-biologická ČOV s odstraňovaním nutrientov a s chemickým zrážaním fosforu roztokom síranu železitého. Kalové hospodárstvo pozostáva z aeróbnej stabilizácie kalu a jeho následného mechanického odvodnenia.

Mechanický stupeň čistiarne pozostáva z lapača štrku, hrubých strojne stieraných hrablíc, jemných strojne stieraných hrablíc, horizontálneho prevzdušňovaného lapača piesku. Dažďové vody sú za prevzdušňovaným lapačom piesku odľahčené do recipientu.

Biologický stupeň (7 600 m3) pozostáva z predradenej denitrifi kácie a následnej nitrifi kácie pozostávajúcej z dvoch liniek. Odstraňovanie fosforu je zabezpečené chemickým zrážaním roztokom síranu železitého. Vzduch je dodávaný rotačnými dúchadlami v závislosti od nameranej koncentrácie rozpusteného kyslíka. Vyčistená odpadová voda je odvádzaná z radiálnych dosadzovacích nádrží do recipientu.

Kalové hospodárstvo je tvorené dvoma zahusťovacími nádržami, dvoma nádržami aeróbnej stabilizácie kalu, homogenizačnou nádržou a odvodňovaním aeróbne stabilizovaného kalu na kalových lisoch. Vzduch do nádrží aeróbnej stabilizácie kalu je dodávaný takisto prostredníctvom rotačných dúchadiel.

Meranie a regulácia hlavných technologických procesov je zabezpečená najmä on-line meraniami amoniakálneho dusíka, dusičnanového dusíka a rozpusteného kyslíka priamo v biologickom stupni a online meraním fosforečnanov vo vyčistenej odpadovej vode na odtoku z ČOV.